Dagsorden for årsmøtet 26. mars

Sandefjord Håndball innkaller til årsmøte..

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26. februar.

Årsmøtet avholdes den 26. mars kl 20.30 på Komplett Arena.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding.
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1           Styreleder
15.2           Øvrige styremedlemmer
15.3           Revisor
15.4           Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.5           Leder av valgkomiteen
15.6           Ett medlem av valgkomiteen

Tilbake
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Grasrotandel