Årsmøte i Sandefjord Håndball torsdag 9. mars – Sandefjord

Årsmøte i Sandefjord Håndball torsdag 9. mars

Det innkalles til årsmøte i Sandefjord Håndball torsdag 9. mars kl. 18.00 i Furustadveien 125.

Dagsorden blir som følger:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent og protokollfører
Sak 3: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Godkjenne innkalling og dagsorden
Sak 6: Behandle idrettslagets årsmelding
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap med melding fra kontrollutvalget og revisors
            beretning.
Sak 8: Behandle innkomne saker
Sak 9: Fastsette kontingent for 2023, treningsavgift for høst 2023 og vår 2024
Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 11: Foreta følgende valg:
a)           Styre med leder, nestleder, 5 medlemmer og 1 varamedlem
b)           Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
c)           Valgkomite med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
d)            Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
              representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Sak 12: Valg av revisor

Lenker til årsmøtepapirer vil bli lagt ut fortløpende:
4. Styrets forslag til forretningsorden
6. Årsmelding 2022
10. Budsjett 2023
11. Valgkomiteens innstilling